POHLY JÁNOS

Kaposvártól Dániaáig és haza 1944-1946

POHLY JÁNOS
Tábori lelkészi dokumentumok
Pohly János, kanonok, ny. Tábori lelkész őrnagy

POHLY JÁNOS
Kaptajn og feltpræst. Forfatter til logbogen Kaposvár-Danmark og retur. 1944-1946. Oversættelse: Tamás Erdesz.
  • 1944

1944. November 24.
Behívót kaptam este 7 órakor.
Jeg fik min indkaldelse kl. 19 i aften.

1944. November 25.
Reggel ½7 órakor indultam útnak Pécsről Kaposvárra a 91. újonckiképzö ezredhez. Este 6 órakor tisztigyűlés keretében Németh Béla vezérőrnagy megadja mendenkinek a beosztását. Ezredparancsnok: Kóbor János alezredes. Segédtisztek: Kárpáthy Lajos főhadnagy és Bumcsák József főhadnagy.; zlj. parancnokok: 91/I. Háromszéky Sándor örnagy, 91/II. Palló Károly szds., 90/I. Perjés Kálmán szds., 90/II. Pap Arpád szds.

Kl. 6.30 tog jeg af sted fra Pécs til Kaposvár til  91. rekrutregiment. Kl. 18 officer-møde, generalmajor Belá Németh giver alle sin kommando. Regimentkommandant: oberstløjnant János Kóbor. Regimentets hjælpeofficerer: kaptajnløjnant Lajos Kárpáthy  og kaptajnløjnant József  Bumcsák. Bataljonskommandanter: 91/I. Major Sándor Háromszéky, 91/II. kaptajn Károly Palló, 90/I. kaptajn Kálmán Perjés, 90/II. kaptajn Árpád Pap.

1944. November 26.
Katonai istentiszteletet tartottam Kaposvárott a sök templomában.
Jeg holdt militær gudstjeneste i Heltenes Kirke i Kaposvár.

1944. November 27.
Reggel 7 órakor hősi halottakért miséztem.
Kl. 7 holdt jeg gudstjeneste for de døde helte.

1944. November 28.
Lakásom kaposvári tartózkodásom alatt: dr. Léh Sándor orvosnál a Zrinyi u. 10. szám alatt.
I Kaposvár bor jeg hos læge Sándor Léh, Zrinyi u. 10..

1944. November 29.
Az ezred felállítása és felszerelése folyik. Sok a nehézség.
Nu foregår regimentets formation og udrustning. Mange besværligheder.

1944. November 30.
Kaposvárhoz közeledik a front. Csomagolás a laktanyában, az alakulatok kivonulnak.
Fronten nærmer sig Kaposvár. Pakning på kasernen. Grupperne  marcherer ud.

1944. December 1.
Hajnali 3 órakor utolsónak jöttünk ki Kaposvárról, az ezredtörzs 91/I. zlj-hoz sorolt be menetben. Délután 4 órakor érkeztünk Somogyfajszra, pihenő. Élő családnál laktam.
Kl. 03 i morges brød vi som de sidste op fra Kaposvár. Vi blev indordnet regimentstaben i 91/I. bataljon. Kl. 16 nåede vi til Somogyfajszra. Nu holder vi pause. Jeg boede hos ? familie.

1944. December 2.
Reggel 7 órakor indultunk tovább, Marcaliba délben értünk. Felvételezés bakkancsban és téli óvócikkekben.
Kl. 7 brød vi op for at drage till Marcali. Undervejs udstyres vi med vinterstøvler og vinterbeskyttelsesudstyr.

1944. December 3.
Ezen a vasárnapon csak áldozni tudtam, Reindl Rafael áldoztatott meg. Reggel fél 8 órakor indultunk, későn értünk Alsópáhokra, hol már 2 zlj: volt együtt. A 90/I. éjjel került el bennünket.
På denne søndag gik kun jeg til alters, hos Rafael Reindl. Kl. 7.30 tog vi af sted. Vi nåede sent til Alsópáhok, hvor 2 bataljoner fra i dag er sammen. 90/I. bataljon har i nat overhalet os.

1944. December 4.
A menetet reggel 6 órakor folytattuk, Nemesapátiba, hova délután értünk, elhelyezést Belákovich Istvánnál nyertünk. Alsónemesapátiban a 90/I.zlj: és Felsőnemesapátiban a 91/I.zlj:, Kisbucsán a 90/II.zlj. nyert elhelyezést.
Vi marcherer videre kl. 6 til Nemesapátiba, hvor vi ankom i eftermiddag. Vi blev indkvarteret hos István Belákovich. 90/I. bataljon er i Alsónemesapáti og 91/I. bataljon er i Felsőnemesapáti. 90/II. bataljon blev indkvarteret i Kisbucsa.

1944. December 5.
Miséztem Felsőnemesapátiban. Az ezred pihenőre rendezkedik be.
Jeg har holdt gudstjeneste i Felsőnemesapátiban. Regimentet har indrettet sig på hvile.

1944. December 6.
Plébános: Góczán Zoltán. Szombathelyre indulás este 6 órakor az ezrednek pénzért.
Sognepræst: Zoltán Góczán.Vi rejser til Szombathely kl. 18 efter penge til regimentet.

1944. December 7.
Szombathelyen reggel áldoztam. A ferences rendházban aludtam.
I Szombathely. I morges gik jeg til alters. Jeg sov hos en franciskaner abbed.

1944. December 8.
Reggel 5 órakor érkeztünk haza Veszprémen keresztül. A 10 órai plebániai nagymisét tartottam. A katonáknak 8 és 9 órakor Zsiga Cherubin ferences atya, tábori lelkész misézett, akit aki Kolocsvány ezds. tévesen irányitott hozzánk.
Kl. 05 kom vi hjem. Gennem Veszprém. Jeg har holdt den store sogns gudstjeneste kl. 10. Franciskaner-præsten Cherubin Zsiga holdt messe for soldaterne. Ved en fejltagelse blev han sendt til os af oberst Kolocsvány.

1944. December 9.
Reggel miséztem. Közben megjött a másik két zlj a 90/II. és 91/II. zászlóaljak.
Jeg har holdt messe i morges. Imens ankom regimentets to andre bataljoner 90/II. og 91/II.

1944. December 10.
Szentmisét tartottam 8 órakor a 91/I. és 90/II. zászlóaljaknak. A másik kettőnek Zsiga Cherubin tábori lelkész.
Jeg holdt messe kl. 8 for 91/I. og 90/II. bataljoner.  For de to andre holdt Charubin Zsiga messe.

1944. December 11.
Reggel 9 órakor miséztem, utána beteget láttam el.
Jeg holdt messe kl. 9. Bagefter var jeg hos de syge.

1944. December 12.
Nem tudtam misézni.
Jeg kunne ikke holde messe.

1944. December 13.
Nem misézhettem.
Jeg måtte ikke holde messe.

1944. December 14.
Zalaegerszegen könyvekért voltam, a Notre Dame zárdában kaptam könyveket. Itt találkoztam a pécsi menekültekkel.
Jeg var i Zalaegerszeg efter nogle bøger, som jeg fik i Notre Dame Klostret. Her mødte jeg flygtninge fra Pécs.

1944. December 15.
Nem misézhettem.
Jeg måtte ikke holde messe.

1944. December 16.
Kóbor alezredes szemlét tartott a 91/I.zászlóaljnál. Aldoztam.
Oberstløjtnant Kóbor har afholdt inspektion hos 91/I. bataljon. Jeg gik til alters.

1944. December 17.
Reggel fél 9-kor és negyed 1o órakor szentmisét tartottam az ezrednek. Délután 3 órakor Kóbor alezredes Szombathelyre ment.
Jeg holdt messe for regimentet kl. 8.30 og 9.15 (7.15-kor). Kl. 15 gik oberstløjtnant Kóbor til Szombathely.

1944. December 18.
Nem miséztem. A 91/I. 5. századnál fényképeztem (Kaluncsics József hadnagy). Kóbor alezredes megjött Szombathelyről és utána megbeszélés a zászlóaljparancsnokokkal, gazdasági hivatal főnökeivel és orvosokkal.
Jeg har ikke holdt messe. Jeg fotograferede hos 91/I. 5. kompagni (løjtnant József Kuluncsics). Oberstløjnant Kóbor vendte tilbage fra Szombathely. Derefter møde med bataljonskommandanter, regnskabsførerne og lægerne.

1944. December 19.
Nem miséztem. Kóbor alezredes úrnál voltam referálni a karácsonyi ünnepséggel kapcsolatban.
Jeg har ikke holdt messe. Jeg var hos oberstløjtnant Kóbor for at referere i forbindelse med julehøjtideligheden.

1944. December 20.
Áldoztam. A karácsonyi ünnepség megbeszélése a plebános úrral és Huszár József és Misoczky hadapród őrmesterekkel.
Jeg gik til alters. Samtale om julehøjtideligheden med hr. sognepræst József Huszár og Misoczky, oversergent i hæren.

1944. December 21.
Miséztem. Jaross Andor és Tompai Stitz János beszél 10 órakor az ezredhez.
Jeg har holdt messe. Andor Jaross  og János Tompai Stitz  holder tale kl. 10 til regimentet.

1944. December 22.
Miséztem. Kóbor alezredes Zalaszentgrótra megy a 4. ker. parancsnoksághoz.
Jeg har holdt messe. Oberstløjnant Kóbor skal til 4. distrikts kommandantur i Zalaszentrót.

1944. December 23.
Miséztem. Nagy Sándor vezérőrnagy kiszállt az ezredhez. Megjött a teljes föltöltés az ezredhez. Erény János hadnagy 2. segédtisztje lesz, Buncsák József főhadnagy a 90/I.zászlóalj segédtisztje lesz.
Jeg har holdt messe. Major Sándor Nagy fra generalstaben besøgte regimentet. Regimentet blev opfyldt. Reserveløjtnant János Erény og kaptajnløjtnant József Bumcsák bliver hjælpeofficerer i 90/I. bataljon.

1944. December 24.
Megkezdődött a karácsony ünneplése. Pihenőnap. 15 és 16 órakor szentmisék, utána a zászlóalj és századonként ünnepségek. A 91/II.zászlóalj és 91/I.4. század ünnepségén vettem részt. Kóbor alezredes mind a négy zászlóalj ünnepélyén részt vett.
Julehøjtidelighederne begyndte. Hviledag. Kl. 15 og 16 gudstjenester, bagefter julefest i bataljoner og kompagnier. Jeg deltog i festen hos 91/II. bataljon og hos 91/I. 4. kompagni. Oberstløjtnant Kóbor besøgte alle fire bataljoner.

1944. December 25.
Karácsony ünnepe. Szentmisék ½ 9 és ¼ 10 órakor.
Julen. Gudstjenester: kl. 8.30 og 9.15.

1944. December 26.
½ 9 és ¼ 10-órakor szentmise a katonáknak, a 1030 órai plebániai szentmisén is beszéltem.
Kl. 8.30 og 9.15 gudstjenester for soldaterne. Desuden prædikede jeg ved sognets højmesse kl. 10.30.

1944. December 27.
Nem tudtam misézni. Nagy Sándor vezérőrnagy ismét az ezrednél.
Jeg kunne ikke holde messe. Major Sándor Nagy fra generalstaben var atter hos regimentet.

1944. December 28.
Miséztem. 1030-órakor kihallgatás.
Jeg har holdt messe. Afhøring kl. 10.30.

1944. December 29.
Miséztem.
Jeg har holdt messe.

1944. December 30.
Miséztem.
Jeg har holdt messe.

1944. December 31.
Istentisztelet délután 15 és 16 órakor, melyek egyben évvégi hálaadások is.
Kl. 15 og 16 gudstjeneste, samtidig med den årlige taksigelse.

  •  1945

1945. Január 1.
Szentmisék ½ 9 és ¼ 10 órakor. Kóbor alezredes Szombathelyre ment.
Gudstjenester kl. 8.30 og 9.15. Oberstløjtnant Kóbor rejste til Szombathely.

1945. Január 2.
Miséztem. Kóbor alezredes Zalalövőre ment.
Jeg har holdt messe. Oberstløjtnant Kóbor rejste til Zalalövő..

1945. Január 3.
Miséztem. Kóbor alezredes Zalalövőre ment a 4. kerúuleti parancsnoksághoz, a menetparancsért berendelték. Miséztem. Koppány Ottó százados az új ezred 1.segédtiszt, Kárpáthy Lajos főhadnagy anyagi tiszt lett.
Jeg har holdt messe. Oberstløjtnant Kóbor blev kaldt til 4. distrikts kommandantur i Zalalövő for at hente vores marchordre. Jeg har holdt messe. Kaptajn Ottó Koppány blev udnævnt som ny 1. hjælpeofficer, kaptajnløjtnant Lajos Kárpáthy som materialeofficer.

1945. Január 4.
Miséztem.
Jeg har holdt messe.

1945. Január 5.
Nem miséztem. Zalaegerszegen kulturális könyvekért voltam.
Jeg har ikke holdt messe. Jeg rejste til Zalaegerszeg for at hente kulturelle bøger.

1945. Január 6.
Szentmisék: ½ 9 és ¼ 10 órakor.
Gudstjenester kl. 8.30 og 9.15.

1945. Január 7.
Szentmisék: ½ 9 és ¼ 10 órakor. Szendrődy István százados az ezred anyagi tisztje, és Kárpáthy Lajos főhadnagy Kóbor alezredes. személyi tisztje.
Gudstjenester kl. 8.30 og 9.15. Kaptajn István Szendrődy blev udnævnt til regimentets materialeofficer, og kaptajnløjtnant Lajos Kárpáthy som oberstløjtnant Kóbors personlige officer.

1945. Január 8.
Megkezdődött megint a gyalogmenet. 7 órakor indul a 90/II.zázlóalj, irány Sopron. Miséztem.
Vandringen er begyndt igen. Kl. 7 starter 90/II. bataljon.  Målet er Sopron. Jeg har holdt messe.

1945. Január 9.
Miséztem. Indul a 91/II.zászlóalj, vele megy Török Sándor, az igazgató úr fia Alsónemesapátiból.
Jeg har holdt messe. 91/II. bataljon tager nu af sted. Med dem går også Sándor Török, direktørens søn fra Alsónemesapáti.

1945. Január 10.
Nem miséztem. Indul a 90/I.zászlóalj. A mai napon eskettem meg Kóbor János és Czakó Ilonát.
Jeg har ikke holdt messe. 90/I. bataljon tager af sted. I dag har jeg viet János Kóbor og Ilonát Czakó.

1945. Január 11.
Nem miséztem. Indul a 91/I.zászlóalj és az ezd.törzs, Bérbaltaváron szálltunk meg, laktam Pintér Vendeléknél.
Jeg har ikke holdt messe. 91/I. bataljon tager af sted, samt regimentets stabsdeling. Vi blev indkvarteret i Bérbaltavár. Jeg boede hos Vendel Pintér.

1945. Január 12.
Reggel 9 órakor kellett volna továbbindulnunk, de a nagy havazás miatt lehetetlen. Sopronból értesítés jött, hogy egyszerre csak 1 zászlóalj jöhet be.
Kl. 9 skulle vi vandre videre, men det sneede så meget, at det var umuligt. Der kom meddelelse fra Sopron, at kun en bataljon må komme ind af gangen.

1945. Január 13.
Miséztem. Az ezred menete megállt. A 90/II. zászlóalj Sopronban, 91/II. zászlóalj Ujkéren, a 90/I. Sárváron, a hozzátartozók Ikerváron és mi itt Bérbaltaváron. Kóbor alezredes Sopronba akart előre menni, Sárvárig jutott, este 8 órára visszajött.
Jeg har holdt messe. Regimentets vandring er gået i stå. 90/II.  bataljon er i Sopron, 91/II. bataljon i Ujkér, 90/I. i Sárvár, slægtninge i Ikerváron og vi er her i Bérbaltavár. Oberstløjtnant Kóbor ville videre frem til Sopron, men nåede ikke længere end Sárvár og han kom hjem til kl. 20.

1945. Január 14.
Szentmise 9 órakor a 91/I. zászlóalj részére.
Gudstjeneste kl. 9 for 91/I. bataljonen.

1945. Január 15.
Miséztem. Az alezredes úr és felesége áldozott.
Jeg har holdt messe. Hr. oberstløjtnant og hans kone gik til alters.

1945. Január 16.
Miséztem. Kóbor alezredes és Kárpáthy főhadnagy előre Sopronba. Plebános: Zrínyi József, káplán; Mátyás László.
Jeg har holdt messe. Oberstløjtnant Kóbor og kaptajnløjtnant Kárpáthy skulle videre til Sopron. Sognepræst: József Zrínyi, kapellan László Mátyás.

1945. Január 17.
Miséztem. Készülődés a további menetre. Jó emlékkel Bérbaltavárról.
Jeg har holdt messe. Forberedelse til at vandre videre. Gode minder fra Bérbaltavár.

1945. Január 18.
Reggel 6 órakor indulás  Alsópatyra. Délután 4 órakor érkeztünk.
Kl. 6 videre – Kl. 16. ankom vi til Alsópaty.

1945. Január 19.
Reggel 6 órakor indulás, Ujkérre délután érkezünk, Bánhidy József hadnagynál laktam.
Kl. 6 videre, i eftermiddag nåede vi til Ujkér. Jeg boede hos løjtnant József Bánhidy.

1945. Január 20.
Reggel 6 órakor indulás, Sopronba 12 órára értünk, riadó, a Rákoczi hadapródiskolában szállásoltak el a Felkelő úton. A 91/I. zászlóalj Bérbaltavárról Ikervárra megy át.
Kl. 6 videre, vi ankom til Sopron kl. 12, alarm, vi blev indkvarteret på Rákoczi væbnerskole på Felkelő út. 91/I. bataljon går fra Bérbaltavárról til Ikervár.

1945. Január 21.
Szentmise a 90/II. zászlóalj. Délelőtt 10 órakor vissza Ujkérre. Rosszul lettem az úton, délután 5 órára értem Ujkérre. Éjjel kapta a 91/II. zászlóalj a riadóparancsot az indulásra Sopronba, a 90/I. zászlóalj Egyházasfaluba vonul előre.
Gudstjeneste for 90/II. bataljonen. Kl. 10 atter tilbage til Ujkér. Jeg blev dårlig på vejen. Jeg nåede til Ujkér kl. 17. I nat fik 91/II. bataljon radioordre på at tage til Sopron. 90/I. bataljon vandrer frem til Egyházasfalu.

1945. Január 22.
A 91/II. zászlóalj reggel 7 órakor elindul Sopronba. A 90/I. zászlóaljnál Egyházasfaluban délelőtt 11 órakor szentmise. Délután 4 órakor visszamentem Ujkérre.
Kl. 7 tager 91/II. bataljon afsted til Sopron. Gudstjeneste kl. 11 hos 90/I. bataljon i Egyházasfalu.

1945. Január 23.
Ujkérről délelőtt 10 órakor indulás Sopronba; 15 órakor szentmise a 91/II. zászlóaljnak a Rákóczianum kápolnájában.
Kl. 10 afsted fra Ujkér til Sopron; gudstjeneste kl. 15 for 91/II. bataljon i Rákóczianum kapel.

1945. Január 24.
Sopronban a domonkosok templomában miséztem. A 91/I. Ujkérre, a 90/I. zászlóalj Sopronkövesdre vonul előre.
Jeg holdt messe i dominikanerkirken i Sopron.  91/I. til Ujkér, 90/I. bataljon til Sopron går videre.

1945. Január 25.
A domonkosok templomában miséztem. Megkezdődött a 91/II. zászlóalj fertőtlenítése. Kőszegre akartam menni a tábori püspökséghez imakönyvért, de nem kaptam helyet az autóbuszon.
Jeg har holdt messe i dominikanerkirken. 91/II. bataljonens desinficering er begyndt. Jeg ville hos feltbiskoppen i Kőszeg hente salmebøger, men jeg fik ikke en plads i rutebilen.

1945. Január 26.
Miséztem. Bánhídi József hadnaggyal az internálótáborban meglátogattuk Mindszenty József veszprémi püspök urat.
Jeg har holdt messe. Sammen med løjtnant József Bánhídi har jeg været i interneringslejr for at besøge biskop József Mindszenty fra Veszprém.

1945. Január 27.
Reggel hóesésben elindul a 91/II. zászlóalj Bécsújhelyre. A 90/I. zászlóalj  a nagy havazás miatt nem tud Sopronba bejönni, Sopronkövesden marad. Meglátogattam az internálótáborban a veszprémi teológusokat, az egyik lelkészi tanfolyamra velem volt.
I morges starter 91/II. bataljon i snevejr til Wiener Neustadt. 90/I. bataljon kan på grund af snestorm ikke komme ind i Sopron, men bliver i Sopronkövesden. Jeg har været i interneringslejr for at besøge teologerne fra Veszprém. Én af dem kender jeg fra et præstekursus.

1945. Január 28.
A hadapródiskola kápolnájában miséztem. Bevonul Sopronba a 90/I. zászlóalj
I væbnerskolens kapel har jeg holdt messe. 90/I. bataljon går ind i Sopron.

1945. Január 29.
Nagy hóvihar, egy század kivonul havat takarítani. A domonkosoknál miséztem. Az internálótáborban a veszprémi teológusoknál. A kedvesnővéretől egynéhány imakönyvet és kegytárgyat kaptam.
Snestorm. Et kompagni går ud for at fjerne sne fra gaden. Jeg har holdt messe hos dominikanerne. I interneringslejr hos teologer fra Veszprém. Jeg fik et par salmebøger og ??

1945. Január 30.
Nem miséztem, mert Szombathelyre akartam menni imakönyvekért, de a hóvihar miatt nem ment vonat. Megkezdődött a 90/I. zászlóalj  fertőtlenítése.
Jeg har ikke holdt messe, fordi jeg ville til Szombathely efter salmebøger, men toget kørte ikke. 90/I. Bataljonens desinficering er begyndt.

1945. Január 31.
A zárdában miséztem Gróf Klebelsberg u.1 (szürke apácák). Az internálótáborban elvégzem a szentgyónásom a magyar föld elhagyása előtt.
Jeg har hodt messe i klosteret, Gróf Klebelsberg nr.1 (de grå nonner). I interneringslejr har jeg gjort skriftemål, før vi forlader ungarsk jord.

Pohly1-web
Családtagok a Christian-Schule elött
Bécsújhely

1945. Február 1.
Az ezredtörzs és a 90/I. zászlóalj hozzátartozóival vonaton Bécsújhelyre. Várakozás, riadó. Bécsujhelyre 16 órakor érkeztünk, a Jubileumsschuleban lettünk elszállásolva, a családok a Christian-Schuleban.
Regimentets stabsdeling og 90/I. bataljon rejser til Wiener Neustadt sammen med deres familiemedlemmer. Vi venter, alarm. Vi ankom til Wiener Neustadt kl. 16, og blev indkvarteret på Jubilæumsskolen. Familier på Christians Skolen.

1945. Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony, első péntek, este 7 órakor miséztem a kalazantinusok templomában, a plebános úr ministrált, aki 2½ évig volt katona. Megható volt a magyar mise idegen földön.
Lysenes messe, første fredag, kl. 7 har jeg holdt messe i Kalazautinus-kapellet, sognepræsten har været soldat i 2½ år. Det var bevægende at høre ungarsk bøn på fremmed jord.

1945. Február 3.
11 órakor miséztem a kalazantinusoknál, dr. Kövér János orvos ministrált, utána Balázs áldás.
Jeg har holdt messe kl. 11 i Kalazantinus-kapellet. Dr. János Kövér, bagefter velsignelse.

1945. Február 4.
Reggel 6 órakor indulás, 8 órára Bécsbe értünk, és a Franz József pályaudvarra, majd onnan át a West-Bahnhófra.
Kl. 6 tog vi af sted, vi ankom til Wien kl. 8, så gik vi over til Franz József banegården, og bagefter til Vestbanegården.

1945. Február 5.
Éjfélkor indulunk Regensburgba. Délelőtt értünk oda, délben nagy bombázás 12 hullámban, a pályaudvart eltalálták, hol Károlyfalvi Béla a légnyomástól megsérült; az óvóhelyről 7 m, tőlünk, kik a szabadban voltunk, 10 m-re esett le bomba. Indulásig a hóban az utcán állunk. Este későn indultunk, Nürnberg-be 23 órakor értünk, az óvóhelyen szálltunk meg, özönlöttek a német menekültek.
Ved midnat videre til Regensburg. Vi ankom i formiddag, ved middagstid kraftige bombardementer, i 12 bølger. Banegården blev ramt, hvor Belá Károlyfalvi blev ramt af lufttrykket; 7 meter fra det bombesikrede rum, 10 meter fra os, som var ude i det fri, faldt en bombe. Vi stod i sne på gaden indtil afgang. Sent i aftes tog vi af sted. Vi ankom i Nürnberg kl. 23, og blev indkvarteret i beskyttelsesrum. Der kom massevis af tyske flygtninge.

1945. Február 6.
Nem tudtunk a bombázás okozta akadályok miatt továbbmenni, az óvóhelyen maradtunk, állandó riadó; egy nap az életemből, mikor nem láttam a napvilágot.
Vi kunne ikke komme videre som følge af bombningen. Vi blev i beskyttelsesrummet. Konstant alarm; en dag i mit liv, hvor jeg ikke så solen.

1945. Február 7.
Éjfélkor tovább Hannóverbe, 22 órakor értünk oda, óvóhelyre mentünk, riadó, bombázás.
Midnat videre til Hannover, kl. 22 ankom vi der, vi gik til beskyttelsesrum, alarm, bombning.

1945. Február 8.
Reggel 8 órakor indulás Hamburgba, délután 5 órakor érkeztünk meg. Elszállásolás egy iskolában, nem volt nyugalom, kétszer is riadó.
Kl. 8 start til Hamburg, vi ankom kl. 17. indkvartering på en skole, der var ikke fredelig, alarm to gange.

1945. Február 9.
8 órakor Dánia felé. Töndertől a 93.újonckiképző ezred zászlóaljával délután visszaküldtek Neumünsterbe.
Kl. 8 til Danmark. Fra Tønder blev vi sendt tilbage til Neumünster sammen med 93. rekrutregiments bataljon.

1945. Február 10.
9 órakor értünk Neumünsterbe, hol egy hideg termet kaptunk.
Kl. 9 ankom vi i Neumünster, hvor vi fik en kold stue.

1945. Február 11.
Este ½ 6-kor miséztem a zárdakápolnában, az előbbi naphoz hasonlóan szállásunk a hideg terem. A 93. újonckiképző zászlóaljat Koppenhágaba, minket egyelőre Esbjergbe irányítottak.
Kl. 17.30 har jeg holdt messe i klosterkapel, vores bolig er den samme kolde stue som før. 93. rekrutbataljon skal til København. Vi skal foreløbig til Esbjerg.

Pohly2-webPohly2-web1945. Február 12.
Neumünsterből 5 órakor indultunk Flensburgon kereszül este értünk Esbjergbe, hol szállodában helyeztek el bennünket.
Kl. 5. tog vi af sted fra Neumünster, gennem Flensburg. Vi ankom i aften til Esbjerg, hvor vi blev indkvarteret på et hotel.

1945. Február 13.
Maradnunk kell vasúti közlekedési akadályok miatt.
Vi skal blive på grund af forhindringer i jernbanetrafikken.

1945. Február 14.
Indulás tovább ½ 4-kor délután, este ½ 6-kor érkeztünk Tarmba, iskolatermekben elszállásozás. A 90/II.zászlóalj parancsnoksága itt.
Kl. 15.30 videre, kl. 17.30 ankom vi til Tarm. Indkvartering i skolelokaler. 90/II. bataljons hovedkvarter er her.

1945. Február 15.
Délután 4 órakor át Skjernbe, hol szállodában helyeztek el.
Kl. 16 til Skjern, hvor vi indkvarteres på et hotel.

1945. Február 16.
Kétszer át voltam Tarmban az élelmezés miatt. Délután 3 órakor egy német altábornagy, hadosztály parancsnok szemlét tart, új helyet jelöl ki: a 90/II.zászlóalj parancsnokság és az 1., 2. századok Nymindegab, a 3 század Hennerstrand, a 4. század Rottarp-Plantage.
To gange var jeg i Tarm på for at ordne vores bespisning.  Kl. 15 foretog en tysk divisionskommandant med rang af generalløjtnant, inspektion. Han viser os vores ny bosted: 90/II. bataljons hovedkvarter og 1. og 2. kompagni i Nymindegab, 3. kompagni i Henne Strand, 4. kompagni i Rottarp Plantage.

1945. Február 17.
Tarmban voltam, jelentik Hornéből Töröcsik József honvéd halálát, tüdőgyulladás és tüdővézés okozta.
Jeg var i Tarm. Fra Horne bliver der meldt om menig József Töröcsiks død. Han døde af lungebetændelse.

1945. Február 18.
Vasárnap, nem tudtam misézni, protestáns vidék, nem volt felszerelés.
Søndag, jeg kunne ikke holde messe, protestantisk område, der var ikke udstyr til det.

1945. Február 19.
Esbjergbe temetni Töröcsik József honvédot. A 91/II.zászlóalj szerelvényét Herning mellett 11 órakor felrobbantották.
Til Esbjerg for at begrave menig József Töröcsik. 91/II. bataljons tog blev sprængt i luften kl. 23 ved Herning.

1945. Február 20.
Töröcsik József honvéd temetése, jelen volt egy hadapród őrmester és egy honvéd, dr. Schulze Róbert evangélikus tábori lelkész német katonák temetett. Esbjergben maradtunk.
Menig József Töröcsiks begravelse. Til stede var en oversergent fra hæren og en menig. Dr. Róbert Schulze, tysk luthersk feltpræst forrettede den militære begravelse. Vi blev i Esbjerg.

1945. Február 21.
Az ezredtörzs hozzátartozói Skjernből autóbuszon Nr. Nebelbe mennek, honnan teherautón Ovtrupba, melz az ezredparancsnokság végleges települési helye. Délben fél 1 órakor Esbjergből Ovtrupba, Oxbölben összetalálkoztam Kóbor János alezredessel, Koppány Ottó századossal és Tóth Mihály örvezetővel. Délután értünk Ovtrupba, Merkl százados fogadott, este műkedvelő előadáson.
Familiemedlemmer af regimentets stabsdeling fra Skjern til Nr. Nebel med bus, hvorfra de kører videre til Ovtrup med lastbil, dette bliver regimentstabsdelingens faste opholdssted. Kl. 12.30 tog jeg fra Esbjerg til Ovtrup. I Oksbøl mødtes jeg med oberstløjtnant János Kóbor, kaptajn Ótto  Koppány og underkorporal Mihály Tóth. I eftermiddag ankom vi til Ovtrup. Kaptajn Merkl modtog os. I aften kulturel sammenkomst.

1945. Február 22.
Atköltöztem egy magánlakásba.
Jeg er flyttet over i en lejlighed.

1945. Február 23.
Esik az eső, sokat szaladgálok az élelmezésünk ügyében.
Det regner. Jeg løber meget for at ordne vores bespisning.

herning
Az 5 hősi halott temetése a 91/II zászlóaljból Herning

1945. Február 24.
Útnak indulunk a 91/II.zászlóaljhoz istentiszteletet tartani, melyet febrár 19-én felrobbantottak Herning mellett, meghaltak: Palló Károly százados, záslóaljparancsnok, Szomolnoki János hadnagy zászlóalj segédtiszt, Györffy István szakaszvezető és István 2 éves kisfia, Sághy Dezső karpaszományos honvéd, pécsi emericanista, volt növendékem. A sebesültek a herningi dán kórházba kerültek. A robbantást a dánok a németeknek szánták. Vardeban Gräf római katolikus német hadosztálylelkésznél voltam.
Vi tager af sted for at holde gudstjeneste for 91/II. bataljon, som blev sprængt i luften den 19. februar ved Herning. Døde: kaptajn Károly Palló, bataljonskommandant, løjtnant János Szomolnoki, bataljonsstaben., delingsfører István Györffy og hans to-årige søn István, Dezső Sághy  menig, han var min elev fra præsteskolen i Pécs. De sårede er bragt til det danske hospital i Herning. Danskerne ville sprænge tyskerne i luften. Jeg var i Varde hos den romersk-katolske feltpræst i den tyske hær.

1945. Február 25.
Reggel 5 órakor értünk Hurupba, velünk volt Koppány Ottó százados a 91/II.zászlóalj új parancsnoka, Erény János hadnagy segédtiszt és Kövér János orvos. Délután 7 órakor szentmise a 91/II.  6. századnál Hurupban a missionshotel nagytermében.
Vi ankom kl. 05 til Hurup, hos os var kaptajn Ótto Koppány, 91/II. bataljonens nye kommandant, kaptajnløjtnant János Erény samt bataljonslæge Janos Kövér. Kl. 7 gudstjeneste for 91/II. 6. kompagni i Hurup i Missionshotellets store sal.

1945. Február 26.
Szentmise Lyngsben a 91/II.7.századnak. Vissza délután Hurupba.
Gudstjeneste i Lyngs for 91/II.7. kompagni. I eftermiddag tilbage til Hurup.

1945. Február 27.
Délelőtt 9 órakor a 166. német hadosztálz parancsoka, altábornagy meglátogatja a zászlóaljat.. 12 órakor ki Hvidbjaergbe a 91/II. 8.századhoz.(Bánhídi József hadnagy), szentmise az iskolaudvaron, ide jött a 91/II.5.század is.(Kuluncsics József hadnagy) Svankaerből. Délután 4 órakor vissza Hurupba, Bestedben a 91/I.6.század (Kertész Kálmán főhadnagy).Az egész zászlóalj Thisted környékére fog áttelepülni.
Kl. 9 får vores bataljon besøg af en generalløjtnant, kommandant for den tyske 166. division. Kl. 12 ud til Hvidbjerg til 91/II. 8. kompagni (kaptajnløjtnant József Bánhídi), gudstjeneste i skolegården, 91/II.5. kompagni ankom også hertil (kaptajnløjtnant József Kuluncsics) fra Svankjær. Kl. 16 tilbage til Hurup. 91/I.6. kompagni er i Bedsted. (overløjtnant Kálmán Kertész). Hele bataljonen bliver flyttet over til området omkring Thisted.

1945. Február 28.
Hurupban gyászmisét mondtam a hősi halottakért.
I Hurup har jeg holdt sørgemesse for vores døde.

1945. Március 1.
Reggel ½ 7 kor indulunk Herningbe a sebesültjeinkhez. Délután értünk oda, még este meglátogattuk őket.
Kl. 6.30 tog vi af sted til Herning til vores sårede.  Vi ankom i eftermiddag, i aften besøgte vi dem.

1945. Március 2.
Délelőtt 11 órakor meggyóntattam és megáldoztattam a sebesülteket, miséztem. Délután a temetőbe mentem és a sírokat lefényképeztem.
Kl. 11 har jeg modtaget skriftemål og holdt altergang for de sårede, jeg har holdt messe. I eftermiddag gik jeg ud til kirkegården og fotograferede gravene.

1945. Március 3.
Herningből ½ 10 órakor késve indultunk vissza.
Fra Herning kl. 21.30. Vi var sent tilbage.

1945. Március 4.
Délelőtt 11 órakor szentmise a 90/II.8.század részére (Juhász Pál főhadnagy századparancsnok). Este 6 órakor szentmise Ovtrupban az ezedtőrzs részére.
Kl. 11 gudstjeneste for 90/II.8. kompagni (overløjtnant Pál Juhász kompagnikommandant). Kl. 18 gudstjeneste i Ovtrup for regimentets stabsdeling.

1945. Március 5.
Reggel ½ 9-kor miséztem Utána Kóbor János alezredes úrral autón Esbjergbe ostyáért, ekkor futott be Esbjergbe a 91/I. zászlóalj. (Háromszéky Sándor őrnagy zászlóaljparancsnok), mentek tovább Ringkjöbingbe. Utána 2 óra múlva futott be a 90/I.zászlóalj. (Perjés Kálmán százados zászlóaljparancsnok),. az 1 és 4. századok Fanö szigetére mentek, a másik kettő Oxbölbe, honnan a 90/I.3.század (Pepó Emil főhadnagy századparancsnok) Blavandba, a 90/I.2.század (Dr. Kávásy István főhadnagy századparancsnok) Börsmoseba. Ekkor jött az ezredtörzyhöz Nyitrai Gyula százados ezred 1. segédtisztnek és dr. Lányi János százados ezredtörzs alosztálzparancsnoknak.Este haza.
Kl. 8.30 har jeg holdt messe, så kørte jeg i bil sammen med oberstløjtnant János Kóbor til Esbjerg for at hente oblater. Så kom 91/I. bataljon (major Sándor Háromszéky, bataljonskommandant) fra Esbjerg, de gik videre til Ringkjöbing. 2 timer efter kom 90/I. bataljon (kaptajn Kálmán Perjés, bataljonskommandant). 1. og 4. kompagni skulle til Fanø, de andre to til Oksbøl, hvorfra 90/I. 3. kompagni (kaptajnløjtnant Emil Pepó, kompagnikommandant) skal til Blaavand, 90/I.2. kompagni (overløjtnant dr. István Kávásy (kompagnikommandant) skal til Børsmose. Så kom kaptajn Gyula Nyitrai til regimentet som 1. hjælpeofficer, og kaptajn, dr. János Lányi til en kommando i underafdelingen af regimentstaben.

1945. Március 6.
Reggel 9 órakor miséztem. délben itt voltak a 90/I.zászlóaljtól hozzátartozók ésmondták, hogy Perjés Kálmán századoséknál kislány született Vardeben.
Kl. 9 har jeg holdt messe. Ved middagstid var familiemedlemmer fra 90/I. bataljonen her og sagde, at i Varde var en pige blevet født hos kaptajn Kálmán Perjés.

1945. Március 7.
9 órakor vonattal Vardebe keresztelésre. Este későn parancsot kapok, hogy egy német katonát kell ellássak Sönder-Ommeban.
Kl. 9 med tog til Varde til barnedåb. Sent i aften får jeg befaling på at tage ud til en tysk soldat i Sønder Omme.

1945. Március 8.
Reggel 6 órakor miséztem, utána indulás Sönder-Ommeba. Délután 15 órákor vissza Vardeba, megkeresztelem az újszülöttet: Perjés Edit-Margit. Jelen van Perjés Kálmán százados és Bumcsák József főhadnagy.
Kl. 6 har jeg holdt messe, bagefter til Sønder Omme.  Kl. 15 tilbage til Varde, jeg døber den nyfødte: Edit-Margit Perjés. Til stede var kaptajn Kálmán Perjés og kaptajnløjtnant József Bumcsák.

1945. Március 9.
Reggel 5.30 perckor vissza Ovtrupba.
Kl. 17.30 tilbage til Ovtrup.

1945. Március 10.
Reggel 720-kor indulás vonaton Nymindegabba; 14 h – 21 h-óráig gyóntatás lelkigyakorlatos szentbeszéddel a 90/II.5. és 6.század részére.
Kl. 7.20 kører vi med tog til Nymindegab. Fra kl. 14 – 21 modtagelse af skriftemål med sjælesorg prædiker for 90/II.5. og 6. kompagnier.

1945. Március 11.
Reggel 8 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 310 áldozóval, utána a betegek gyóntatása és áldoztatása. Délelőtt 11órakor indulás kocsin Hennerstrandba a 90/II. 7.századhoz (Csikós András főhadnagy századparancsnok). Délután 13 órától 16 óráig gyóntatás lelkigyakorlatos zentbeszéddel, délután 16 órakor szentmise, szentáldozás 135 fő. 17 órakor kocsin vissza Ovtrupba.
Kl. 8 gudstjeneste, prædiken, altergang med 310 personer, bagefter modtagelse af skriftemål og altergang for de syge. Kl. 11 kører vi til Hennestrand til 90/II. 7. kompagniet (kaptajnløjtnant András Csikós, kompagnikommandant) fra kl. 13 – 16 modtagelse af skriftemål med sjælesorg og prædiken. Kl. 16 gudstjeneste, prædiken, altergang 135 personer. Kl. 17 kører vi tilbage til Ovtrup.

1945. Március 12.
Délután 14 órakor Rottarp Plantageba a 90/II.8.századhoz (Juhász Pál főhadnagy századparancsnok); 15-18 óraig gyóntatás, 18 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 136 fő. Este vissza Ovtrupba.
Kl. 14 til Rottarp Plantage til 90/II.8. kompagni  (kaptajnløjtnant Pál Juhász kompagnikommandant); fra kl. 15 – 18 skriftemål, Kl. 18 gudstjeneste, prædiken, altergang 136 personer. I aften tilbage til Ovtrup.

1945. Március 13.
Indulás Blavandba, Vardeben Gräf német római katolikus lelkésszel beszéltem. Teherautón Oxbölön keresztül Blavandba, következő nap a század fertőtlenítése.
Afgang til Blåvand. I Varde talte jeg med den tyske romersk-katolske feltpræst Gräf. Med lastbil til Blaavand gennem Oksbøl, næste dag bliver kompagniet desinficeret.

oksbol
Oksbolben

1945. Március 14.
Blavandból 6 órakor teherautón Oxbölbe, onnan tovább kocsin Börsmoseba, hova délelőtt 10 órakor érkeztünk. Itt a 90/I.3.század (dr. Kávásy István főhadnagy, századparancsnok) 14h-tól gyóntatás, 17h-kor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 136 fő. 19h-kor indulás kocsin Oxbölbe az 5/1. zérosztályhozkö (Medgyesy Istvan százados osztályparancsnok), ütegparancsnok Kőváry Gyula főhadnagy. 20-22 óráig gyóntatás.
Fra Blåvand kl. 6 kører vi på lastbil til Oksbøl, hvorfra vi skal til Børsmose. Kl. 10 ankommer vi. Her er 90/I.3. kompagni (kaptajnløjtnant dr. István Kávásy kompagnikomandant), modtagelse af skriftemål fra kl. 14. til kl. 17 gudstjeneste, prædiken og altergang med 136 personer. Kl. 19 kører vi tilbage til Oksbøl til 5/1 artilleriafdeling (kaptajn István  Medgyesy (afdelingskommandant) kaptajnløjtnant Gyula Kőváry, batterikommandant. Mellem kl. 20 – 22 modtagelse af skriftemål.

1945. Március 15.
7-9 óráig gyóntatás. 9 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 147 fő. Utána ünnepség. 10 órakor Blavandba, 12-15 óráig gyóntatás, 15h-kor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 145 fő, utána ünnepség a 90/I.2.századnál, Pepó Emil főhadnagy rendezi.
Kl. 7 – 9 modtagelse af skriftemål. Kl. 9 gudstjeneste,  prædiken og altergang med 147 personer. Bagefter højtidelighed. Kl. 10 til Blåvand, fra kl. 12 – 15 modtagelse af skriftemål, kl. 15 gudstjeneste, prædiken og altergang med 145 personer, bagefter højtidelighed hos 90/I.2. kompagni. Kaptajnløjtnant Emil Pepó organiserer.

1945. Március 16.
10h-kor indulás teherautón Blavandból Esbjergbe, onnan kompon Fanö szigetére. Nordbyban a 90/I.1.századhoz (Talmácsy Antal főhadnagy századparancsnok) és a 90/I.4.század (Szilas Károly hadnagy századparancsnok). 16-21 óráig gyóntatás.
Kl. 10 afgang med lastbil fra Blåvand til Esbjerg, derfra til Fanø. Til Nordby til 90/I.1. kompagni (kaptajnløjtnant Antal Talmácsy, kompagnikommandant) og til 90/I. 4. kompagni (løjtnant Károly Szilas kompagnikommandant). Mellem kl. 16 – 21 modtagelse af skriftemål.

1945. Március 17.
7 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 230 fő. Délelôtt kompon át Esbjergbe, hol anyakönyveztem Perjés Edit Margitot. Esbjergből 15h-kor indulás Skjernen keresztül Borrisba a pécsi 4.hiradós zászlóaljhoz (Steiner Jenő százados zászlóaljparancsnok).
Kl. 7 gudstjeneste, prædiken og altergang med 230 personer. I formiddag sejler vi med færge til Esbjerg, hvor jeg har skrevet fødselsattest på Edit Margit Perjés. Fra Esbjerg kl. 15, gennem Skjern til Borris til 4. telegrafistbataljon fra Pécs (kaptajn Jenő Steiner bataljonskommandant).

1945. Március 18.
7h-10 óráig gyóntatás a 4/1 századnak, szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 140 fő.
Fra kl. 7 – 10 modtagelse af skriftemål for 4/1 kompagni, gudstjeneste, prædiken og altergang med 140 personer.

1945. Március 19.
7h-10 óráig gyóntatás, 10 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 100 fő a 4/2.századból. Barkaszentelés. A 4/1.századparancsnok Windits István főhadnagy, a 4/2.századparancsnok Muzikár Sándor főhadnagy, itt van Lubovich Laci is. Héthársi Károly és Szíjártó István kántorok végzik a szertartásnál a kántor szerepét. A 4. hiradós zászlóalj  parancsot kap a Lömborgba való áttelepülésre.
Kl. 7 – 10 modtagelse af skriftemål, kl. 10 gudstjeneste, prædiken og altergang med 100 personer fra 4/2. kompagni. 4/1. kompagniets kommandant kaptajnløjtnant István Windits, 4/2. kompagniets kommandant, kaptajnløjtnant Sándor Muzikár. Her er Laci Lubovich. Károly Héthársi og István Szíjártó hjælper til ved gudstjenesten som kantorer. 4. telegrafistbataljon bliver beordret til at flytte over til Lønborg.

1945. Március 20.
Délelőtt vonaton Borrisból Ulfborgba a 91/I.zászlóalj törzshöz (Háromszéky István őrnagy, zászlóaljparancsnok). 17.30-kor gyóntatás, szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 25 fő.
I formiddag med tog fra Borris til Ulfborg til 91/I.  bataljons stabsdeling (major István Háromszéky bataljonskommandant). Kl. 17.30 modtagelse af skriftemål, gudstjeneste, prædiken og altergang 25 personer.

1945. Március 21.
Reggel 8 órakor kocsin Ulfborgból Ulfborg-Kirkbe a 91/I.1.századhoz (Záhonyi Zoltán hadnagy századparancsnok). 11h-ig gyóntatás, utána szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 100 fő. Vissza Ulfborgba.
Kl. 8 med bil fra Ulfborg til Ulfborg Kirkeby til 91/I.1. kompagni (løjtnant Zoltán Záhonyi, kompagnikommandant). Til kl. 11 modtagelse af skriftemål, bagefter gudstjeneste, prædiken og altergang 100 personer. Tilbage til Ulfborg.

1945. Március 22.
Reggel  8 órakor autón Timbe, hol gyóntatás, 12 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 76 fő a 91/I.2.századból. (Murányi Tibor főhadnagy századparancsnok). Délután kocsin Vegersöbe a 91/I.2.század 1. szakaszához, szentmise, szentáldozás 16 órakor, áldozó 25 fő.Még este Timen keresztül Hebeba a 91/I 4.századhoz (dr. Hammer Gyula százados századparancsnok.
Kl. 8 med bil til Tim, med modtagelse af skriftemål, kl. 12 gudstjeneste, prædiken og altergang 76 personer fra 91/I.2. kompagni (kaptajnløjtnant Tibor Murányi kompagnikommandant). Eftermiddag med bil til Vedersø til 91/I.2. kompagnis 1. deling, prædiken, gudstjeneste og altergang kl. 16 med 25 personer. Allerede i aften gennem Tim til 91/I.4. kompagni (kaptajn, dr. Gyula Hammer, kompagnikommandant)

1945. Március 23.
8-11-óráig gyóntatás. 11 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 158 fő. 16 órakor kocsin át Ridumba a 91/I.3.századhoz (Durczy István hadnagy századparancsnok).
Fra kl. 8 – 11. Kl. 11 gudstjeneste, prædiken og altergang med 158 personer. Kl. 16 med bil til Rindum til 91/I.3. kompagni (løjtnant István Durczy, kompagnikommandant)

1945. Március 24.
8-11-ig gyóntatás.11 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 174 fő. Esti vonattal Strueren kereszül Thistedbe a 91/II.zászlóaljhoz (Koppány Ottó zászlóaljparancsnok).
Mellem kl. 8 – 11 modtagelse af skriftemål. Kl. 11 gudstjeneste, prædiken og altergang med 174 personer. I aften med tog gennem Struer til Thisted til 91/II. bataljon (kaptajn Ótto Koppány bataljonskommandant).

1945. Március 25.
15h-kor gyóntatás, szentmise, szentbeszéd, szentáldozás a zászlóaljtörzsből 42 fő.
Kl. 15 modtagelse af skriftemål, gudstjeneste, prædiken og altergang med 42 personer fra bataljonens stabsdeling.

1945. Március 26.
Reggel 8 órakor autón a 91/II.5. századhoz (Kaluncsics József hadnagy századparancsnok). Gyóntatás, 13 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 186 fő. Este vissza Thistedbe. Nors a neve.
Kl. 8 med bil til 91/II.5 kompagni (kaptajnløjtnant József Kaluncsics kompagnikommandant). Modtagelse af skriftemål, kl. 13 gudstjeneste, altergang med 186 personer, og prædiken. I aften tilbage til Thisted. Nors er navnet.

1945. Március 27.
Reggel 8 órakor autón Hundborgba a 91/II.6.századhoz (Kertész Kálmán főhadnagy századparancsnok). Gyóntatás, 12 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 126 fő. Este vissza Thistedbe.
Kl. 8 med bil til Hundborg til 91/II.6. kompagni (kaptajnløjtnant Kálmán Kertész, kompagnikommandant). Modtagelse af skriftemål, kl. 12 gudstjeneste, prædiken og altergang med 126 personer. I aften tilbage til Thisted.

1945. Március 28.
Reggel 8 órakor ismét autón Vangba a 91/II.8.századhoz (Bánhídy József hadnagy századparancsnok). Gyóntatás, 13 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 172 fő. A pécsi diákok ebben a szzadban. Este vissza Thistedbe.
Kl. 8 atter med bil til Vang til 91/II.8. kompagni  (kaptajnløjtnant József Bánhídy, kompagnikommandant). Modtagelse af skriftemål, kl. 13 gudstjeneste, prædiken og altergang med 172 personer. Eleverne fra Pécs er i dette kompagni. I aften tilbage til Thisted.

1945. Március 29.
Reggel 8 órakor autón Mors szigetére, Sönderbyba a 91/II.7.századhoz (Horváth Rezső főhadnagz századparancsnok). Gyóntatás, 12 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 165 fő. Este vissza Thistedbe.
Kl. 8 med bil til Sönderby på øen Mors til 91/II.7. kompagni (kaptajnløjtnant Rezső Horváth, kompagnikommandant). Modtagelse af skriftemål, kl. 12 gudstjeneste, prædiken og altergang med 165 personer. I aften tilbage til Thisted.

1945. Március 30.
Reggel 8 órakor teherautó lépcsőjén Vangba, hol 10 órakor szentmise, szentbeszéd. Délben kocsin Morsba, hol csonkamise passióval, szentbeszéd. Este kocsin vissza Thistedba. Telefonon hívnak Lemvigbe a 10.tüzérosztályhoz istentiszteletet tartásra.
Kl. 8 på ladet af en lastvogn til Vang, hvor der kl. 10 var gudstjeneste og prædiken. Ved middagstid med bil til Mors, hvortil vi sejlede over i en båd. Prædiken. I aften med bil tilbage til Thisted. Jeg bliver kaldt til Lemvig pr. telefon til 10. artilleriafdeling for at holde gudstjeneste.

1945. Március 31.
Reggel 6.o5 órakor vonaton Struerbe, honnan autóbuszon Lemvigbe. 16h-kor gyóntatás, szentmise, szentbeszéd, szentáldozás a tüzérosztályból 28 fő, a törzs emberei közül. A 10.újonckikéépző ezred parancsnoka Guthy Tibor alezredes.
Kl. 6.05 med tog til Struer, derfra videre med bus til Lemvig. Kl. 16 modtagelse af skriftemål, gudstjeneste, prædiken og altergang for 28 personer fra artilleriafdelingens stabsdeling. 10.rekrutregiments kommandant er oberstløjtnant Tibor Guthy.

1945. Április 1.
Reggel autón Fabjergbe a 10/1.tüzér üteghez (Szabó László főhadnagy ütegparancsnok). 8-11 óráig gyóntatás. 11 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 176 fő. Délután autón Romba a leventékhez (gondozójuk Szendrődy István százados) 16-20 óráig gyóntatás, 20 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 224 fő. Ebben a táborban lakott valamikor Mölders repülőezredes.
I morges med bil til Fabjerg til 10/1. artilleribatteri (kaptajnløjtnant László Szabó batteri- kommandant). Fra kl. 8 – 11 modtagelse af skriftemål.  gudstjeneste, prædiken og altergang med 176 personer. I eftermiddag med bil til Rom til leventelæreren (kaptajn István Szendrődy ). Fra kl.  16 – 20 modtagelse af skriftemål, kl. 20 gudstjeneste, prædiken og altergang med 224 personer. I denne lejr boede en gang oberst Mölders fra flyvevåbnet.

1945. Április 2.
Reggel autón Lemvigből Agerskovba a 10/2. tüzér üteghez (Toroczkay Antal főhadnagy ütegparancsnok). 8-11-ig gyóntatás, 11 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 172 fő. Délután autón Faareba a 10/3.üteghez (Piros Endre ütegparancsnok). 16-19 óráig gyóntatás, 19-kor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 134 fő. Este vissza Lemvigbe.
I morges med bil fra Lemvig til Agerskov til 10/2. artilleri-batteri (kaptajnløjtnant Antal Toroczkay batteri-kommandant). Fra kl. 8 – 11 modtagelse af skriftemål, kl. 11 gudstjeneste, prædiken og altergang med 172 personer. I eftermiddag med bil til Faare til 10/3.batteri (kaptajnløjtnant Endre Piros, batteri-kommandant). Fra kl. 16 – 19 modtagelse af skriftemål, kl. 19 gudstjeneste, prædiken og altergang med 134 personer. I aften tilbage til Lemvig.

1945. Április 3.
Autón ki Agerskov-ba, Mellik József honvéd temetése a 10/2. ütegből. 11 órakor szentmise, beszentelés Agerskovban, 14 órakor teherautón Struerba, hol a dán temetőben temettük el. Struerban maradtam.
Med bil til Agerskov, til menig József Melliks begravelse fra 10/2. batteri. Kl. 11 gudstjeneste og velsignelse, kl. 14 med lastbil til Struer, hvor begravelsen finder sted på den danske kirkegård. Jeg blev i Struer.

1945. Április 4.
9 h-kor vonaton Struerból vissza Ovtrupba, hol a 2. utászokról hírt kaptam.
Kl. 9 med tog fra Struer tilbage til Ovtrup, hvor jeg fik nyhed om 2. pionerregiment afdeling.

1945. Április 5.
Vonaton Ovtrupból Ölgodba a 2. utászokhoz (Eperjessy Olivér örnagy ezredparancsnok).
Med tog fra Ovtrup til Ølgod sammen med 2. pionerregiments afdeling. (major Olivér Eperjessy, regimentskommandant).

1945. Április 6.
Reggel 8-11-ig gyóntatás, 11 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 154 fő. A 2/1.zászlóalj parancsnoka Reményi Ede százados, a 2.utászezred tisztképző csoport parancsnoka. Major György százados és a 2/5. század parancsnoka Litkey István főhadnagy. Délután kocsin Strellovba, hova a 2/1.utászszázad (Németh Lajos hadnagy századparancsnok) és a 2/2.utász század (Laitner Sándor hadnagz századparancsnok)  Lüneből jött be.16-19 óráig gyóntatás, 19 órakor szentmise, zentbeszéd, szentáldozás 87 fő. vissza este Ölgodba.
Fra kl. 8 – 11 modtagelse af skriftemål, gudstjeneste, prædiken og altergang med 154 personer. 2/1. bataljons kommandant er kaptajn Ede Reményi, kommandant for 2. pionerregiments uddannelsessektion er kaptajn György Major og 2/5. kompagniets kommandant er kaptajnløjtnant István Litkey. I eftermiddag med bil til Strellev, hvor 2/1. pionerkompagni (løjtnant Lajos Németh kompagnikommandant) og 2/2.pionerkompagni (løjtnant Sándor Laitner kompagnikommandant) er stationeret; 2/2. kompagni kom fra Lyne. Fra kl. 16 – 19 modtagelse af skriftemål, kl. 19 gudstjeneste, prædiken og altergang med 87 personer. I aften tilbage til Ølgod.

1945. Április 7.
Ölgodban reggel szentmise.Vonaton nem lehet utazni a vasúti robbantások miatt, autóbuszon Vardeba, onnan alkalmi teherautón Ovtrupba. Gyóntatni.
I morges gudstjeneste i Ølgod. Man kan ikke køre med tog på grund af sprængninger på jernbanelinier, med bus til Varde, og derfra med en lastbil til Ovtrup. Modtagelse af skriftemål.

ovtrup
Dániában a század tisztjeivel

1945. Április 8.
Ovtrupban az ezredtörzsnek 9h-tól gyóntatás. 10 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás. Délután kocsin Rottarp-Plantageba a 90/II.8.századhoz, 17 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás.
Kl. 9 modtagelse af skriftemål i regimentets stabsdeling i Ovtrup. Kl.. 10 gudstjeneste, prædiken og altergang. I eftermiddag med bil til Rottarp Plantage til 90/II.8. kompagni, kl. 17 gudstjeneste, prædiken og altergang.

1945. Április 9.
Ovtrupban szentmise. Délután Henneban a hadosztály parancsnokságtól menetlevél Romba egy magyar levente temetésére. Ma 5 éve, hogy a németek megszállták Dániát, felrobbantják Esbjergben a német városparancsnokságot.
I Ovtrup gudstjeneste. I eftermiddag i Henne fik vi af divisionskommandoen besked om at tage til Rom til en ungarsk leventes begravelse. I dag er det 5 år siden, at tyskerne besatte Danmark, i Esbjerg blev den tyske bykommando sprængt i luften.

1945. Április 10.
9.17-kor vonaton Esbjergbe, hol eltemetem Stoczok Pál honvédet a 91/I. zászlóaljból.16 órakor Esbjergből vonaton Lemvigbe.
Kl. 9.17 med tog til Esbjerg, hvor jeg begraver Stoczok Pál, menig fra 91/I. bataljon. Kl. 16 fra Esbjerg med tog til Lemvig.

gravsten
Mihaly Slezak. Sold. 29/11.29 – 3/4.45. Lemvig Kirkegård 2006

1945. Április 11.
Autón Lemvigből Agerskovba a 10/2. üteghez, szentmise, szentbeszéd 9 órakor. Vissza Lemvigbe, 11 órakor Slezák Mihály levente temetése a dán temetőben. délután Fabjergbe, 16 órakor szentmise, szentbeszéd a 10/1.ütegnél; Este Romba 18 órakor szentmise, szentbeszéd, a 10/3. ütegnél és a leventéknek. Este vissza Lemvigbe.
Med bil fra Lemvig til Agerskov til 10/2. batteri, gudstjeneste, prædiken kl. 9. Tilbage til Lemvig, kl. 11 levente Mihály Slezáks begravelse på den danske kirkegård. Kl. 16 til Fabjerg, gudstjeneste, prædiken hos 10/1.batteri; kl. 18 til Rom, gudstjeneste, prædiken for 10/3. batteri og for leventer. I aften tilbage til Lemvig.

1945. Április 12.
6h-kor vonaton vissza Ovtrupba.
Kl. 6 med tog tilbage til Ovtrup.

1945. Április 13.
Ovtrupban szentmise.
Gudstjeneste i Ovtrup.

1945. Április 14.
13h-kor kocsin Klinting az 5/2.tüzér üteghez (Bencsik László főhadnagy ütegparancsnok) 14-16 óráig gyóntatás, 16h-kor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 87 fő.
Kl. 13 med bil til Klinting til 5/2. artilleribatteri (kaptajnløjtnant László Bencsik batteri- kommandant). Fra kl.14 – 16 modtagelse af skriftemål, kl. 16 gudstjeneste, prædiken og altergang med 87 personer.

1945. Április 15.
10 órakor Ovtrupban szentmise és szentbeszéd. 16h-kor Rottarp-Plantageban szentmise, szentbeszéd.
Kl. 10 gudstjeneste i Ovtrup og prædiken. Kl. 16 i Rottarp Plantage gudstjeneste og prædiken.

1945. Április 16.
Ovtrupban szentmise.
Gudstjeneste i Ovtrup.

1945. Április 17.
9.37-kor vonaton Oxbölbe az 5 újonckiképző tüzér osztályhoz (Medgyesy Olivér századparancsnok), és az 5/1 üteghez (Kőváry Gyula ütegparancsnok). Gyóntatás, 12 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás, 57 fő. Este vissza vonaton Ovtrupba.
Kl. 9.37 med tog til Oksbøl til 5 rekrut-artilleriafdeling (kaptajn Olivér Medgyesy afdelingskommandant) og til 5/I batteri (kaptajnløjtnant Gyula Kőváry, batteri-kommandant). skriftemål, kl. 12 gudstjeneste, prædiken og altergang med 57 personer. I aften tilbage med tog til Ovtrup.

1945. Április 18.
Szentmise Ovtrupban.
Gudstjeneste i Ovtrup.

1945. Április 19.
8h-kor kocsin Klintingbe az 5/2.tüzer üteghez (Bencsik László főhadnagy ütegparancsnok). Gyóntatás, 11 órakor szentmise, szentbeszéd, szentáldozás 37 fő. Este kocsin Ovtrupba.
Kl. 8 med bil til Klinting til 5/2.artilleri- batteri (kaptajnløjtnant László Bencsik batterikommandant). Modtagelse af skriftemål, kl. 11 gudstjeneste, prædiken og altergang med 37 personer. I aften til Ovtrup.

1945. Április 20.
Outrupban szentmise, Henneben voltam. Leállt az egész Dániában a vasúti személyforgalom.
Gudstjeneste i Ovtrup, jeg var i Henne. Persontogtrafik er stoppet i hele Danmark..

1945. Április 21.
7h-kor kocsin Lönnebe Balázsi József örvezető (90/II.6.századból) temetésere, aknára lépett, a dán temetőbe temettük.13h-kor Nr. Nebelből autóbuszon Tarmba, hol a pécsi 4.hiradós zászlóalj kiképző százada (Szendey Zoltán százados, századparancsnok). Lömborgban Andresz tanár úrnál laktam.
Kl. 7 med bil til Lønne for at begrave korporal József Balázsi fra 90/II.6. kompagni. Han havde trådt på en landmine, blev begravet på den danske kirkegård. Kl. 13 fra Nr. Nebel med bus til Tarm, til 4. telegrafistbataljons uddannelseskompagni (kaptajn Zoltán Szendey, kompagnikommandant) fra Pécs. I Lønborg boede jeg hos lærer Andresz.

1945. Április 22.
8-9 ig gyóntatás Tarmban szentmise, szentbeszéd, szentáldozás a 4.hiradós kiképzőszázadnak, 11-12-ig gyóntatás Lömborgban a 4/2. hiradós századnak (Windich István főhadnagy századparancsnok) szentmise, szentbeszéd, szentáldozás; jelen volt a 4/1.hiradós század is. (Muzikár Sándor főhadnagy századparancsnok.)
Fra kl. 8 – 9 modtagelse af skriftemål i Tarm,gudstjeneste, prædiken og altergang til 4. telegrafistbataljons uddannelseskompagni. Fra kl. 11 – 12 modtagelse af skriftemål i Lønborg i 4/2.  kompagni (kaptajnløjtnant István Windich, kompagnikommandant) gudstjeneste, prædiken og altergang; til stede var også 4/1 kompagni (kaptajnløjtnant Sándor Muzikár, kompagnikommandant).

1945. Április 23.
8h-kor gyóntatás, szentmise, szentáldozás Lömborgban.
Kl. 20 modtagelse af skriftemål, altergang i Lønborg.

1945. Április 24.
8h-tól gyóntatás Vostrupban, szentmise és szentáldozás. Szállás Vostrupban.
Fra kl. 8 modtagelse af skriftemål i Vostrup, gudstjeneste og altergang. Logi i Vostrup.

1945. Április 25.
8h-kor szentmise Vostrupban.11 órakor autóbuszon Nr. Nebelbe, onnan gyalog Lönnebe a 90/II.zaszlóalj parancsnoksághoz az istentiszteletek megbeszélése. 16h-kor kocsin Ovtrupba.
Kl. 8 gudstjeneste i Vostrup. Kl. 11 med bus til Nr. Nebel, hvorfra vi går til Lønne til 90/II. bataljonens hovedkvarter for at aftale gudstjenester. Kl. 16 med bil til Ovtrup.

1945. Április 26.
Szentmise Outrupban. Kóbor János alezredes úrnak Hennebe a hodosztály parancsnokságon tudtára adják az ezredtörzs áttelepítését Ölgodba és a 90/I. és 90/II.zászlóaljak kivonását a partvédelemből.
Gudstjeneste i Ovtrup. Oberstløjtnant János Kóbor får i Henne at vide, at regimentets stabsdeling skal flytte til Ølgod og at 90/I. og 90/II. bataljoner skal trækkes væk fra kystbevogtningstjeneste.

1945. Április 27.
Szentmise Outrupban. Perjés Kálmán és Pap Árpád századosok az ezredparancsnokságon; csak az új helyen tarthatunk náluk istentiszteletet.
Gudstjeneste i Ovtrup. Kaptajnerne Kálmán Perjés og Árpád Pap i regimentets hovedkvarter; vi må kun holde gudstjeneste på vores ny sted.

1945. Április 28.
Kóbor János alezredessel autón Agerskovba a 91/I.zászlóaljhoz (Háromszéky Sándor őrnagy zászlóaljparancsnok). Az autó Vardében elromlott, de kijavítva tovább futott. Agerskov előtt 25 km-rel durrdefekt, gyalog tovább egész éjjel. Hajnalban Agerskov-ban.
Sammen med oberstløjtnant János Kóbor i bil til Agerskov, til 91/I. bataljon (major Sándor Háromszéky bataljonskommandant). Bilen gik i stykker i Varde, men blev repareret og vi kørte videre. 25 km før Agerskov blev bilens dæk punkteret. Vi gik hele natten. Tidligt om morgenen i Agerskov.

1945. Április 29.
19h-kor szentmise és szentbeszéd az agerskovi templomban a 91/I.2. és 3. századnak.
Kl. 19 gudstjeneste og prædiken i kirken i Agerskov for 91/I.2. og 3. kompagnier.

1945. Április 30.
Teherautón Arnitlundba a 91/I. zászlóalj az 1. századhoz, hova átjött a 91/I.4.század  is. 18h-kor szentmise. Teherautón át Vilstrupba a 2/I.zászlóalj utászaihoz (Reményi Ede százados zászlóaljparancsnok). Utközben Károlyfalvi Béla evangélikus lelkész kiesett az autóból, Isten keze óvta. Este még vissza Agerskovba.
Med lastbil til Arnitlund til 91/I. bataljons 1. kompagni.  91/I.4. kompagni er også ankommet hertil. Kl. 18 gudstjeneste. Med lastbil til Vilstrup til 2/I.pioner-bataljon (Kaptajn Ede Reményi, bataljonskommandant). På vejen faldt regimentets lutherske præst Béla Károlyfalvy af bilen. Gud passede på ham. I aften tilbage til Agerskov.

1945. Május 1.
Agerskovban szentmise. 10.30 kor. Hitler halálát jelentik; Dönitz tengernagy a harcot folytatja. Berlint föladták. A zászlóalj nem fogadja el a fegyvereket, és nem vonul el a harcálláspontra.
Gudstjeneste i Agerskov. Kl. 10.30 bliver Hitlers død meddelt; storadmiral Dönitz, chef for søværnet, fortsætter kampen. Berlin er opgivet. En bataljon modtager ikke våbnene og går ikke ud til deres kampstillinger.

1945. Május 2.
Háromszéky Sándor örnagy István fiának első áldozása Agerskovban 9h-kor, jelen volt a 91/I.3.század.
Major Sándor Háromszékys søn István har sin første altergang kl. 9 i Agerskov, til stede var 91/I.3. kompagniet.

1945. Május 3.
Nem tudunk Ovtrupba menni, mert Agerskov védelmi vonal. Az angolszász csapatok Dánia felé fordultak. A németek készülnek a harcra, a magyarok fegyver nélkül járnak. Szobámban szentmise.
Vi kunne ikke vende tilbage til Ovtrup, fordi Agerskov ligger i frontlinien. De engelske enheder vender nu mod Danmark. Tyskerne forbereder sig på kamp, ungarerne går uden våben. Gudstjeneste på mit værelse.

1945. Május 4.
Szobámban miséztem. Agerskovtól 1 km-re angol repülők géppuskáztak, ugyancsak a Haderslevi repülőtéren is. Délután a dan rádió bemondja az Észak-németországi és Dániai csapatok kapitulációját, mely másnap 8 órakor lép életbe. Dánia örömujjongásban.
Jeg har holdt messe på mit værelse. Engelske flyvemaskiner skød med maskingeværer 1 km fra Agerskov, også på flyvepladsen i Haderslev. I eftermiddag meddeler en dansk radio kapitulation af enheder fra Nordtyskland og fra Danmark med ikrafttræden søndag kl. 8. Hele Danmark jubler.

1945. Május 5.
8h-kor megszólalnak Dánia harangjai, mindenki a templomba siet, a magyarok is velük. Sok nehézseg az Ovtrupba való visszajutás útjában.
Kl. 8 ringer de danske kirkeklokker, alle går i kirke, også ungarerne går med. Mange besværligheder med at komme tilbage til Ovtrup.

Vélemény, hozzászólás?